OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obsah

  1. Pravidlá ochrany osobných údajov
  2. Účel spracúvania osobných údajov
  3. Umiestnenie osobných údajov
  4. Doba uchovávania osobných údajov
  5. Práva dotknutej osoby
Verzia: 1.0
Dátum verzie: 11.05.2018
Vytvoril: Milan Mračko
Schválil: Ing. Juraj Horňák
Úroveň dôvernosti: Interné

1.   Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou       r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.   Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

Účel objednávka tovaru/služieb → kúpna zmluva
Právny základ –       zmluva
Zoznam osobných údajov Titul, meno, priezvisko, adresa, adresa dodania tovaru, číslo účtu, telefónne číslo, e-mail, podpis
Účel marketingová komunikácia so zákazníkom
Právny základ –   oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail
Účel školenie elektrotechnikov a revíznych technikov
Právny základ –   čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail
Účel spracovanie účtovných dokladov
Právny základ –   zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

–   zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

–   zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,

Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, adresa,  číslo účtu
Účel reklamácie
Právny základ –       § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zoznam osobných údajov titul, meno a priezvisko, adresa
Účel vymáhanie pohľadávok
Právny základ –       zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

–       zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

–       zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

–       zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok

Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa
Účel exekúcie
Právny základ –       zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Zoznam osobných údajov bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania
Účel evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ –        súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

 

3.   Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

 

4.   Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 

5.   Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú osobu, ktorej adresa je hope@hopebb.sk alebo písomne na adresu: HOPE spol. s r.o., Hámor 15, 974 00 Banská Bystrica. Naša poverená osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.